Stanovy Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala Tábor

stáhnout ve formátu pdf Stanovy ke stažení

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 • Název: Mezinárodní společnost Oskara Nedbala, z.s.; sídlo: Tábor.
 • Mezinárodní společnost Oskara Nedbala, z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným sdružením občanů se zájmem o život a dílo táborského rodáka, hudebního skladatele Oskara Nedbala.
 • Spolek je právnickou osobou, je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích.

Čl. 2

Cíl činnosti spolku

 • Cílem spolku je péče o odkaz Oskara Nedbala v rovině hudebně popularizační a badatelské (pořádání přednášek, výstav, vyvíjení publikační činnosti), umělecké (organizování koncertů, příp. soutěží, podpora nahrávání skladeb O. Nedbala apod.).
 • Cílem spolku je péče o skladatelův odkaz v regionálním, celostátním i mezinárodním kontextu.

Čl. 3

Členství

 • Členství v Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala, z.s. je dobrovolné.
 • Členem spolku může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let.
 • Písemnou přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas výboru.
 • Členství zaniká doručením písemného oznámení člena (o vystoupení ze spolku) výboru spolku; rozhodnutím členské schůze o vyloučení; úmrtím člena.

Čl. 4

Práva a povinnosti členů

 • Člen má právo účastnit se činnosti sdružení a být o této činnosti informován; účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen; předkládat návrhy, podněty, dotazy a připomínky k činnosti spolku.
 • Člen má povinnost dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení orgánů spolku a jednat v souladu s cíli činnosti spolku.

Čl. 5

Orgány spolku

 • Orgány Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala, z.s. jsou členská schůze, výbor a předseda.
 • Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby spolku, nejméně však jednou ročně.
 • Členská schůze přijímá rozhodnutí (týkající se činnosti spolku) hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
 • Členská schůze volí výbor spolku a předsedu spolku.
 • Výbor spolku je čtyřčlenný – předseda, 2 místopředsedové, pokladník. Statutárním orgánem spolku je předseda, který spolek zastupuje navenek.

Čl. 6

Zásady a hospodaření

 • Mezinárodní společnost Oskara Nedbala, z.s. je neziskovou organizací. Případné příjmy jsou tvořeny sponzorskými dary, dotacemi, granty (příp. členskými příspěvky, rozhodne-li o nich členská schůze).
 • Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 • Hospodaření spolku je transparentní; za řádné vedení hospodářské dokumentace odpovídá výbor, který nejméně jednou ročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření včetně finanční uzávěrky.
 • Veškeré finanční prostředky jsou použity výhradně za účelem naplňování cílů činnosti spolku.

Čl. 7

Změna stanov, zánik sdružení

 • Změnu stanov spolku schvaluje členská schůze.
 • Mezinárodní společnost Oskara Nedbala, z.s. může zaniknout dobrovolným rozpuštěním. O rozpuštění rozhodne členská schůze 2/3 většinou hlasů všech členů.
 • V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci na základě rozhodnutí schůze předán neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

stáhnout ve formátu pdf Stanovy ke stažení