Přehled činnosti MSON za rok 2020

MSON iniciovala při příležitosti 90. výročí úmrtí O. Nedbala ROK OSKARA NEDBALA V TÁBOŘE 2020

jako samostatný projekt (festival) v rámci oslav 600. výročí založení města Tábora. Řada akcí toho-to celoročního nedbalovského festivalu byla podpořena dotací z „Programu na podporu projektů k oslavám 600. výročí založení města“. Náplň festivalu vznikla ve spolupráci MSON s Divadlem O. Nedbala, Táborským symfonickým orchestrem Bolech, Husitským muzeem a ZUŠ O. Nedbala.

Epidemie Covidu 19 však zkomplikovala původní dramaturgii zásadním způsobem. Některé akce se uskutečnily po několikerém odkladu až v náhradních termínech v roce 2021 (příp. až 2022), jiné proběhly v částečně pozměněné verzi, některé však odpadly zcela.

17. ledna: Zahájení Roku O. Nedbala v ZUŠ O. Nedbala s členskou výroční schůzí spolku. Před-sedkyně MSON Dr. Ludmila Peřinová seznámila přítomné s programem festivalu.

20. února: Přednáška PhDr. Marie Fronkové, CSc. „Životní pouť Oskara Nedbala“ s videoprezen-tací a poslechovými ukázkami v přednáškovém sále Husitského muzea v Táboře.

14. března: Vycházka „Po stopách Oskara Nedbala“ pod vedením Ludmily Peřinové (okruh sta-rým městem) s hudebním zastavením v ZUŠ O. Nedbala (CD poslechové ukázky z Nedbalova díla, představení nedbalovské literatury apod.).

Červenec–září 2020: Panelová výstava „Táborský rodák Oskar Nedbal“ o životě a díle O. Nedbala v Husitském muzeu – Galerii ambit. (Výstavu zapůjčilo Divadlo O. Nedbala).

24. srpna: Koncert „České srdce Oskara Nedbala“ v podání Jaroslava Šonského – housle (Švéd-sko – ČR) a klavíristy Daniela Wiesnera v gotické síni Staré táborské radnice. V programu zazněla mj. Nedbalova významná Sonáta h moll op. 9.

Srpen: Dotisk letáku Po stopách Oskara Nedbala (vycházkový okruh městem) v nákladu 2000 ks v revidované textové verzi (L. Peřinová) a nové grafické úpravě (Studio Baskerville).

9. srpna: Během festivalu ´Táborské dvorky´ Ludmila Peřinová prezentovala osobnost a odkaz O. Nedbala formou výstavky a přednášky na dvorku čp. 118.

Na sklonku roku 2020 Ludmila Peřinová ve spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ O. Nedbala při-pravila k vydání leporello (skládačku) „Oskar Nedbal v obrazech žáků ZUŠ“. Publikace vedle textu obsahuje 12 výtvarných prací žáků ZUŠ vzniklých pod vedením pedagogů Ireny Dandové a akad.mal. Teodora Buzu. Byla vydána Základní uměleckou školou O. Nedbala na přelomu let 2020/2021.

Na rozdíl od původního záměru v roce 2020 se nemohly realizovat tyto akce:

23. dubna: Projektový den „Oskar Nedbal a Tábor“ pro studenty Konzervatoře Č. Budějovice. (Uskutečněn až 6. prosince 2021).

19. května: Koncert učitelů ZUŠ „Díky Oskaru Nedbalovi“ v respiriu Divadla O. Nedbala.

23. června: Symfonický koncert účastníků mezinárodního festivalu Prague Summer Nights ve vel-kém sále DON.

25. června: Večer operních a operetních scén účastníků mezinárodního festivalu Prague Summer Ni-ghts v malém sále DON.

26. června: Koncert komorních souborů mezinárodního festivalu Prague Summer Nights v Rajském dvoře augustiniánského kláštera. (Americká agentura Classical Movements zrušila vycestování do ČR).

13. září: Komorní koncert Tria Karageorgiev „Tábor sobě aneb Oskar Nedbal ve svém divadle“. (Uskutečněn formou on-line přenosu z DON 26. března 2021 s úvodním slovem L. Peřinové).

20. října: Koncert studentů Konzervatoře Jana Deyla Praha „ Mladí Oskaru Nedbalovi“ v gotickém sále Staré táborské radnice. (Uskutečněn 23. června 2021).

5. listopadu: „Nedbal a Foerster v respiriu“ – vernisážový koncert Olgy Černé (mezzosoprán) a Da-niela Wiesnera při otevření výstavy o životě a tvorbě J.B. Foerstera (Nedbalova přítele). (Výstava rovněž neproběhla).

29. listopadu: „Oskar Nedbal jak jej neznáte“ – symfonický koncert TSO Bolech. (V částečně jiné koncepci realizován až 22. dubna 2022).

15. prosince: Komponovaný pořad slova a hudby „K osudům O. Nedbala a J.B. Foerstera“ v malém sále DON v podání L. Peřinové (slovo), O. Černé (zpěv), E. Peřinové (klavír) a J. Škrdlíka (violon-cello).

Kniha Ludmily Peřinové „Táborský rodák Oskar Nedbal“ vydána až v říjnu roku 2021.